Autobedrijf Evers

Privacyverklaring

Autobedrijf  Evers, gevestigd aan de Ringweg 5, Gendringen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens  zoals  weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Autobedrijf-evers.nl   Ringweg 5   Gendringen 0315-632704

Persoonsgegevens die wij verwerken

Autobedrijf Evers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind u een  overzicht van de persoonsgegevens die verwerken:
-          Voor - en achternaam
-         Geslacht
-         Adresgegevens
-         Telefoonnummer
-         E-mailadres
-         IP- adres
-         Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt  bijvoorbeeld  door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
-         Locatiegegevens
-         Internetbrowser en apparaat  type

Bijzondere en/of  gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie
gegevens te verzamelen over website bezoekers  die jonger  zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders  of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan  16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun  kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige,  neem dan contact  met ons op via info@autobedrijf-evers.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Autobedrijf Evers verwerkt uw persoonsgegevens
   Voor de volgende doelen:
-         Het afhandelen van uw betaling
-         Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
-         U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening  uit te kunnen voeren
-         U te informeren over wijzigingen van onze dienstenen producten
-         U de mogelijkheid  te bieden een  account  aan te maken
-         Om goederen en diensten  bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Autobedrijf Evers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen  kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computer programma`s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Autobedrijf Evers ) tussen zit

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Autobedrijf Evers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende
(categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens> 90 dagen na beëindigen van samenwerking>Administratieve doeleinden

Delen van persoonsgegevens met derden

Autobedrijf Evers verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen
Aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau
van beveiliging en vertrouwelijkheid  van uw gegevens.
Autobedrijf Evers blijft verantwoordelijk  voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevens verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Autobedrijf Evers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om  de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging  van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking  van uw toestemming  of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@autobedrijf-evers.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Autobedrijf Evers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit  Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl//contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Autobedrijf Evers neemt de bescherming van uw verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking  en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@autobedrijf- evers.nl

Contact

Autobedrijf Evers
Ringweg 5
7081 GL Gendringen
info@autobedrijf-evers.nl

Autobedrijf Evers